• SPZ ZOZ Płońsk

oddział noworodkowy

      Oddział I stopnia opieki neonatologicznej mający tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku”, pracujący w systemie rooming - in. Matki przebywają razem z dzieckiem na sali. Umożliwiony jest pierwszy kontakt matki z dzieckiem bezpośrednio po urodzeniu oraz pomoc w karmieniu dziecka piersią. Posiadamy profesjonalną kadrę i sprzęt umożliwiający fachową opiekę nad noworodkiem chorym.

Specyfika:

Zapewniamy stałą, profesjonalną opiekę wszystkim noworodkom przychodzącym na świat w Szpitalu w Płońsku. Prowadzimy działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym- szczepienia BCG, WZW B. Wykrywamy i leczymy policytemię, chorobę krwotoczną, hemolityczną, hipoglikemię, hiperbilirubinemię, infekcję wewnątrzmaciczną. Wykrywamy wrodzone wady słuchu – PPPBSuN. Prowadzimy badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy. Umieszczamy noworodki wymagające szerszej diagnostyki w ośrodkach nadrzędnych.

I stopień opieki Hospitalizacja zdrowego noworodka Świadczenia zdrowotne:

 •   Opieka nad zdrowym noworodkiem:

                 - promocja karmienia piersią

                 -  profilaktyka zapaleń spojówek, choroby krwotocznej

                 - skrining w kierunku fenyloketonurii i hiptyreozy

                 - przesiew w kierunku zaburzeń słuchu metodą fotoemisji akustycznej

 •     Reanimacja krążeniowo- oddechowa w stanach zagrożenia życia,
 •     Leczenie i diagnostyka hiperbilirubinemii,
 •     Zaburzenia termoregulacji,
 •     Niezakaźne zmiany skórne,
 •     Noworodki wymagające diagnostyki w kierunku infekcji bakteryjnej, wirusowej, grzybiczej,
 •     Zakażenia dotyczące uszu, spojówek, skóry, pępka,
 •     Zakażenia układu moczowego z diagnostyką (bakteriologiczną, USG),
 •     Zapalenia płuc niepowikłane,
 •     Przemijające zaburzenia oddychania,
 •     Bezdech-diagnostyka,
 •     Noworodek pod wpływem leków podanych matce i/lub używek (alkohol, narkotyki),
 •     Noworodek matki z chorobą wirusową, bakteryjną, grzybiczą w okresie okołoporodowym,
 •     Noworodek z urazem okołoporodowym,
 •     Noworodek z niską masą ciała (poniżej 2500 g ),
 •     Noworodek wymagający transportu ”N”,
 •     Noworodek wymagający sztucznej wentylacji i intensywnej terapii- pierwsza doba,
 •     Noworodek matki z chorobą tarczycy, wadą serca, padaczką.

Personel:

Ordynator: lek. Agnieszka Olszewska

Pielęgniarka Oddziałowa: Jadwiga Banasiewicz

Lokalizacja oddziału:

Oddział zlokalizowany jest w II budynku szpitalnym, 2 piętro z dostępem do windy.

Kontakt:

Centrala: 023 661 34 00

Ordynator Oddziału wew. 396

Dyżurka pielęgniarek wew. 353


ZASADY POSTĘPOWANIA SPRZYJAJĄCE KARMIENIU PIERSIĄ W SPZZOZ w Płońsku

OPIEKA OKOŁOPORODOWA I PORODOWA-wczesna stymulacja laktacji; wyeliminowanie praktyk zaburzających laktację; nauka karmienia; nauka i pomoc w rozwiązywaniu problemów.

 • W kontaktach z rodzącą i karmiącą wyrazić swoje pozytywne nastawienie do karmienia piersią, oparte o rzetelną , stale aktualizowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną;
 • Ograniczając do minimum stres porodowy poprzez stworzenie na Sali Porodowej atmosfery fachowości , bezpieczeństwa i serdecznego zainteresowania rodzącą i jej dzieckiem9także z możliwością obecności osoby bliskiej   dla rodzącej przy porodzie);
 • W miarę możliwości ograniczać stosowanie środków uspakajających ,przeciwbólowych, znieczulających pamiętając, że utrudniają one współdziałanie matki i dziecka w toku pierwszych karmień;
 • Zaniechać rutynowego ( bez uzasadnionych w każdym przypadku wskazań) odśluzowania jamy ustnej, kontroli drożności przełyku, ważenia, mierzenia i innych czynności izolujących nowonarodzone dziecko od matki i zaburzających proces ssania; odstąpić od „ciasnego” zawijania noworodka, aby zapewnić mu możliwość prawidłowej aktywności;
 • Pozostawić noworodka bezpośrednio po narodzinach, osuszonego i ochronionego przed utratą ciepła w kontakcie z matką „ciało do ciała” ( skóra do skóry) optymalnie nieprzerwanie aż do zakończenia przez dziecko pierwszego karmienia. Zapewnić aktywna pomoc personelu w pierwszym przystawieniu dziecka do piersi czasie dwóch godzin od porodu;
 • Po porodzie drogą cięcia cesarskiego ustalić z anestezjologiem w jakim czasie i w jakiej pozycji (rodzaj znieczulenia i stan zdrowia matki) Możliwy będzie pierwszy kontakt z matką „ciało do ciała” i dostęp do piersi. Pierwszy kontakt dziecka z matką „ciało do ciała” po znieczuleniu ogólnym odroczyć do czasu , gdy matka może już świadomie uczestniczyć ;
 • Zapisywać w dokumentacji dziecka fakt pierwszego karmienia i jego okoliczności;
 • Stosować system rooming-in umożliwiający matce przebywanie razem z dzieckiem w tym samym pokoju przez 24 godziny na dobę, nie rozdzielanie na czas dłuższy niż 1 godzina w ciągu doby(w miarę możliwości wszelkie zabiegi, fototerapia wykonywane na sali z matką); W przypadku uzasadnionego medycznie oddzielenia dziecka od matki, personel zobowiązany jest aktywnie pomagać w odciąganiu pokarmu i nauczyć matkę tej umiejętności;
 • Umożliwić matce karmienie na „żądanie”, według potrzeb dziecka i matki;
 • Zakaz stosowania butelki ze smoczkiem, kapturków w oddziale. Ze wskazań medycznych dokarmiać noworodki sondą, kubeczkiem , łyżeczka, pipetką;
 • Nie przepajać płynami, mieszanki podawać tylko ze względów medycznych (na zlecenie lekarza);
 • Zaniechać rutyny codziennego ważenia noworodków;
 • Aktywnie asystować każdej matce przy karmieniu, systematycznie przekazując jej potrzebną wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Rozpowszechniać wśród matek informacje o mechanizmach regulowania laktacji , zasadach karmienia „na żądanie”, technice, możliwych pozycjach karmienia oraz o trudnościach jakie mogą napotkać w pierwszych tygodniach laktacji;
 • Prowadzić profilaktykę schorzeń brodawek i gruczołu sutkowego , a w przypadku wystąpienia powikłań prowadzić leczenie bez zbędnego odstawiania piersi;
 • W razie potrzeby ze względów medycznych podawać matkom leki , które nie umożliwiają karmienia piersią
 • Umożliwić ojcu i osobom bliskim odwiedziny na oddziale;
 • Nie zezwala się na żadną formę reklamy sztucznej żywności dla niemowląt , firm taką żywność produkujących oraz reklamowanie przedmiotów zaburzających formę ssania –smoczków, butelek ze smoczkiem kapturków –ochraniaczy na brodawki sutkowe.
 • Przekazywać informację o narodzeniu się dziecka do właściwej Poradni Rodzinnej bezpośrednio po urodzeniu oraz o wypisaniu o wypisaniu dziecka z oddziału Noworodkowego w dniu wypisu .
 • Przekazać dokumentację dziecka z opisem problemów w tym laktacyjnych do Poradni Rodzinnej, a w razie potrzeby przekazać je telefonicznie(tzw. wczesny patronaż laktacyjny)
 • Spisać na piśmie i wywiesić w miejscu dostępnym dla matek i ich rodzin szczegółowe informacje na temat:

              - korzyści płynących z karmienia piersią ;
              - technice karmienia i utrzymywania laktacji na odpowiednim dla dziecka poziomie;
              - technice odciągania pokarmu ;
              - sposobie i miejscu uzyskania pomocy w razie kłopotów z karmieniem piersią;

 • Przygotować materiały na piśmie do rozdawnictwa na temat karmienia piersią oraz sposobie i miejscu uzyskania pomocy w razie kłopotów w karmieniu piersią.
 • Prowadzić ewidencję porad laktacyjnych udzielonych po wypisie z Oddziału z opisem problemu i sposobem rozwiązania 9np.:porada, zalecenie zgłoszenia się do szpitala, Poradni Neatologicznej, Poradni Rodzinnej).